Personuppgiftspolicy

i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, DF
(på engelska GDPR – General data protection regulation)


Allmänt
Winslow Travel AB, org.nr 556748-0073, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Med denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Winslow Travel AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på info@winslowtravel.se eller på telefon 013-352230.

Hur vi samlar in personuppgifter?
När du bokar en resa eller reserelaterad tjänst eller vid personlig kontakt med oss samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata. När du registrerar dig för nyhetsbrev registreras namn och e-postadress.

Winslow Travel AB samlar in dina personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och förmedlar dessa vidare till våra samarbetspartners (såsom transportbolag, hotell och lokala agenter) för att kunna fullgöra våra åtaganden och tillgodose önskade/avtalade tjänster gentemot dig som kund.
 
För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten. Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan.

Hur länge sparas informationen?
Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik till dess att våra förehavanden är avslutade, dock i max två år, om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Får du idag våra nyhetsbrev finns du registrerad med ditt namn och din e-postadress och kan du när som helst tacka nej till fortsatta utskick.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, hotell, hyrbilsfirma etc.
Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land.
Vi arrangerar resor till hela världen och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande.
Vi arbetar löpande med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Dina rättigheter
-Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen.

-Du har rätt att, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och ändamålen med behandlingen.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

-Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden.  

-Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt.
Läs mer på www.datainspektionen.se.